Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Regexps - what am I doing wrong?Can somebody explain me why in last line zsh responds "yes"? 
ZSH_VERSION=4.3.10
--8<---------------cut here---------------start------------->8---
kjonca@alfa:~%q=lll ;if [[ $q =~ ^ERROR.* ]] ; then echo yes ; else echo no ;fi
no
kjonca@alfa:~%q=lll ;if [[ $q =~ ^OK.* ]] ; then echo yes  ; else echo no;fi
no
kjonca@alfa:~%q=lll ;if [[ $q =~ ^OK.* || $q =~ ^ERROR.* ]] ; then echo yes ; else echo no ;fi
yes
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

-- 
http://modnebzdury.wordpress.com/2009/10/01/niewiarygodny-list-prof-majewskiej-wprowadzenie/
"Nie można wlecieć w trzecie tysiaclecie
  na drzwiach od stodoły" - biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź.Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author